Fűrészek és fűrészelés – A megfelelő kézi vagy gépi fűrész kiválasztása és használata

A fűrészelés sikerét a munkadarab biztos be­fogása és a megfelelő fűrész használata ga­rantálja. Kisebb fadarabokat satuba vagy szorítóba is befoghat, a hosszabbakat pedig a fű­részbak tartja meg a legjobban. A legsokolda­lúbb befogószerszám azonban az összehajt­ható, hordozható munkapad. Ezen olyan satu van, amely a munkalap teljes hosszában vé­gigfut, így egy kis fadarabtól egy egész ajtóig szinte bármit bele lehet fogni.

 

Lemezes anyagok fűrészelésekor a mun­kadarabot több ponton szilárdan rögzítse. A levágott darabot is támassza meg, nehogy letörjön, mert a törés helyén szilánkos szél maradhat hátra.

 

Kézifűrészek A kézifűrészeknek két fő típu­sa van: a rugalmas pengéjű típusok a fa da­rabolására alkalmasak, a merevített pengéjű és általában kisebb fogakkal készített típusok pedig pontosabb munkákra használhatók.

 

A kézifűrészek használata

 • Fogja meg a fű­részt úgy, hogy mutatóujját kinyújtva a fogan­tyúnak támasztja, és karját vállból mozgatva végezze a fűrészelést – lásd a keretes ábrá­kat is.

 

 • Mivel a fűrész fogai felváltva jobbra és bal­ra is kihajlanak a penge síkjából, munka köz­ben olyan széles csatornát vágnak az anyag­ba, amelyben a penge megszorulás nélkül siklik. Ha a fogak nem kapnak bele a fába, azokat meg kell élezni. Ha a fűrész elhúz az egyik oldalra, akkor viszont a fogak kihajlását kell beállítani egy erre szolgáló célszerszám­mal, az úgynevezett fűrészfog-hajtogatóval.

 

 • A vágási vonalat mindig jelölje be a fán. Amikor fűrészel, ne vágjon bele a vonalba, hanem annak azon az oldalán haladjon, ame­lyik a leendő hulladékdarab felé esik – ha ugyanis pontosan a vonalon vág, a munkada­rab egy kicsivel rövidebb lesz a kelleténél. Bevonattal ellátott – például furnér- vagy melaminborítású – lapok fűrészelésekor a vá­gás vonalát mind a négy oldalon metssze be jó mélyen egy acélvonalzó mentén végighú­zott éles késsel. A munkadarab színe felől fűrészeljen, ugyanis a fűrész alul kisebb szilán­kokat pattinthat le a bevonatból.

Hajlékony kézifűrészek

 • A leggyakrabban használt hajlékony pengéjű kézifűrészek a keresztfűrész, a furnérfűrész és a rókafarkfű­rész. A keresztfűrész fogainak éle mindkét irányban mintegy 70°-os szögben áll, így ez a szerszám húzáskor és toláskor is vág. Ez­zel a fűrésszel a fát szálirányára merőlege­sen lehet a legjobban vágni. Általában mint­egy 65 cm hosszú, és a pengén 10 cm-énként 24-32 fog van. A fűrésszel a fához ké­pest mintegy 45°-os szögben dolgozzon. A furnérfűrész e szerszám kisebb változata, mintegy 50 cm hosszú és 10 cm-énként nagyjából 40 foga van. Elsősorban lemezes anyagok, például furnér vágására használják.

 

Rókafarkfűrész

 • E fűrész fogait a pengé­re merőlegesen élezik. Nagyjából 65 cm hosszú, 10 cm-énként 20 foggal. Áfa szálirá­nya mentén való vágásra alkalmas. Munka közben hegyesszögben (nagyjából 60°) tartsa.

 

Általános célú fűrész

 • E fűrésztípusnak gyakran az adott munkához szükséges szög­be állítható műanyag fogantyúja van. Pengé­je fa és fém vágására alkalmas, sőt a kétféle anyagot együtt is átvágja. Bontott vagy hasz­nált faanyagok vágására a legalkalmasabb, mivel ezekben lehetnek szögek is. Beltéri munkálatoknál nagyon vigyázzon a használa­tával, mivel könnyen átvághatja az alá kerülő csöveket és drótokat is.

 

Lyukfűrész

 • Ez a keskeny pengéjű szerszám a más módon nehezen elkészíthető belső fu­ratok, például kulcslyukak kivágására vagy gipszkarton lemezek négyszögletű nyílásai­nak az elkészítésére alkalmas. A fogantyúba úgy kell a pengét behelyezni, hogy fogai elő­re nézzenek (egyes típusok többféle penge befogadására alkalmasak, akár törött fémfű­rész-pengékére is). Először egy lyukat fúrjon a munkadarab kieső részébe, és onnan kiin­dulva fűrészeljen rövid, óvatos mozdulatokkal.

 

Kanyarítófűrész

 • Vékony, finoman fogazott pengéjét bilincsekkel rögzített fogantyú és ívelt fémkeret tartja. A pengét a keret segít­ségével kell megfeszíteni. A pengetartók kör­beforgathatok, így a fűrésszel minden irány­ban lehet vágni. Egyszerű munkavégzéshez úgy kell beállítani a fogakat, hogy előrenéz­zenek, és a toláskor vágjanak. Nagyon vé­kony anyag fűrészelésekor a fogak inkább visszafelé nézzenek, és a húzásnál vágjanak. Nyílások kivágásához előbb fúrjon lyukat a fába, majd az ezen átfűzött pengét a keret­be fogva megkezdheti a fűrészelést.

 

Lombfűrész

 • A finoman fogazott pengét tartó keret e szerszámnál mélyen ívelt, U alakú, így segítségével a vékony faanyagokba egészen mély bevágás is készíthető. A pengét a keret két végén szárnyasanyával rögzítheti. A fűré­szelendő lemezt fogja szorosan a munkaasz­talhoz úgy, hogy a vágás vonala az asztal szé­lén túl érjen. Vágáskor a fogantyú a munkada­rab alatt legyen, és a penge fogai a fogantyú felé (azaz lefelé) nézzenek. A lombfűrészt rö­vid, egyenletes mozdulatokkal használja.

 

Fémfűrész

 • Ez a szerszám a fémek többsége mellett műanyag csövek vágására is alkal­mas. A viszonylag merev keretű és nyelű szerszám pengéjét úgy kell a keretbe fogni, hogy fogai előrenézzenek. Egyes keretek ál­líthatók, így többféle hosszúságú penge (fű­részlap) befogadására alkalmasak. Pengék különböző hosszúságú és sűrűségű fogakkal kaphatók. Általános szabályként kimondható, hogy vékony lemezek vágásához finoman fogazott pengét célszerű használni, puha fémek, például alumínium vágásához pedig durván fogazottat. Finomabb munkákhoz vagy szűk helyen végzendő fűrészeléshez ki­sebb méreteket is gyártanak.

 

Lemezfűrész

 • Ezt a nagyobb szerszámot olyan fémlemezek vágására használják, amelyeket a fémfűrész nem ér át. Lényegé­ben merevített pengéjű fűrészre hasonlít, csakhogy vágó éléhez fémfűrészlapot rög­zítenek.

 

Keretfűrész (Rönkfűrész)

 • Ennek a kerti fű­résznek merev acélcsőből hajlított kerete van, amelynek két vége közé fogható be az acél­penge. Ennek hossza 61 és 91 cm között le­het. A fogakat úgy alakították ki, hogy vágás közben tisztítsák is ki a fűrészport a vajaiból. Ezek a pengék mindkét irányban vágnak.

 

Ágfűrész

 • E szerszám egyszerű nyelébe ívelt pengét erősítenek, amelynek fogai lefelé néz­nek, ezért az ágfűrész csak a húzáskor vág.

Motoros fűrészek

 • A biztonság kedvéért az elektromos fűrész csatlakozóját csak haszná­lat előtt dugja a konnektorba, és a munka be-fejezése után mindig húzza ki onnan. Mindig éles és ép, görbülések nélküli pengét hasz­náljon, s azt az előírt módon szerelje a fűrész­gépre. A gép vezetékét mindig tartsa távol a pengétől.

 

 • Munka közben viseljen védőszemüveget, hogy szemét megóvja a szétrepülő szilánkok­tól és fűrészportól. Ügyeljen arra, hogy a pen­ge ne sérthessen meg semmit a munkadarab alatt.

 

A motoros fűrészek használata

 • A fűrészt tartsa távol a fától, majd nyomja meg a gép kapcsolóját, és amikor a fűrész már teljes se­bességgel működik, csak akkor kezdje meg a vágást. Szebbek lesznek a vágási felületek és szélek, ha a fa vastagságánál 3 mm-rel nagyobb vágási mélységet állít be. Ne nyom­ja túl erősen a berendezést, mivel azzal csak lelassítja a pengét, amely teljes sebességen dolgozik a leghatékonyabban.

 

 • A motoros fűrészek alulról felfelé vágnak, emiatt a bevonattal ellátott faanyagokat szí­nükkel lefelé fordítsa, ha vágni akarja. A be­vonatot karcolja be jó mélyen egy késsel, a lap hátoldalán pedig jelölje be egészen pon­tosan a vágás nyomvonalát, hogy azt követni tudja majd a géppel.

 

Körfűrész

 • Noha egyes fúrógépekhez kapha­tók körfűrész-feltétek, használjon inkább e célra gyártott körfűrészgépeket, mivel azok sokkal nagyobb teljesítményűek. Ezzel a fű­résszel faanyagokban és lemezekben készít­het egyenes vonalú vágásokat, de a vágás mélysége korlátozott: egy 150 mm átmérőjű fűrészkorongnál általában 48 mm. A vágási mélység általában fokozatmentesen, a fa tel­jes vagy részleges átvágására egyaránt beál­lítható, s emellett a merőlegestől eltérő szög­ben is használható.

 

 • Sokféle fűrészkorong kapható, vannak ko­rongok faanyagok és lemezek általános célú fűrészeléséhez; kemény- és puhafa anyagok szálirányra merőleges, finomabb vágásához; a száliránnyal párhuzamos, durvább vágá­sokhoz; különféle faanyagokon és lemezeken készítendő igen finom vágásokhoz; farostle­mez és más erősen koptató hatású anyagok vágásához, mivel ezek kötőanyaga igen gyorsan elkoptatja a hagyományos pengéket; réz, ólom, sárgaréz és más fémek, illetve öt­vözetek vágásához; valamint téglák és kerá­miatermékek vágásához is.

 

 • Szúrófűrész A körfűrésznél jóval sokolda­lúbb szúrófűrészbe sokféle penge behelyez­hető, amelyekkel a fém és a fa mellett gipsz, bőr vagy akár gumi is vágható. A fűrész lehet állítható sebességű, és egyes típusai por­gyűjtővel is felszerelhetek. Némelyik változat­nak elforgatható a fejrésze, hogy könnyebb legyen vele az ívek vágása, s gyakori az el­forgatható, illetve visszahúzható talplemez is.

 

Lengőfűrész

 • Ezt a viszonylag új szerszámot „motoros kardfűrészként” is emlegetik; lénye­gében motorral működtetett kézifűrészről van szó. A faágaktól a fémcsövekig igen sokféle anyag átvágására alkalmas. Ez a szerszám csak két kézzel működtethető.
About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük