Fűnyírók – Karbantartás, kisebb javítások

A fűnyírógépek akkor működnek hatékonyan, ha tisztán tartja és gondosan olajozza őket. A rátapadt földet és fűmaradékot még nedves állapotban távolítsa el róla, és a gépet fedett helyen tárolja. Az elektromos fűnyírónál min­den karbantartási munkát úgy végezzen el, hogy előtte áramtalanítsa a gépet; a motoros fűnyírónál pedig csavarja ki a gyújtógyertyát.

 

 • A fűnyíró legfontosabb részei a kések és a kerekek vagy görgők. Kaparja le a felgyü­lemlett sarat a kerekekről vagy a görgőkről egy régi konyhakéssel. Tiszta állapotban per­metezze be védőolajjal.

 

 • A kenés a fűnyíró típusától függ; olvassa el a rá vonatkozó használati utasítást. Általános szabály szerint a fűnyírót minden nyolcórai használat után meg kell kenni. Téli tárolás előtt permetezze be olajjal.

 

 • A folyamatos használat során ellenőrizze a csavarokat, mert a gép rezgésétől megla­zulhatnak. Biztosítsa az állítható csavarok könnyű forgathatóságát is; minden olajozást igénylő hely maradjon tiszta, és a védőkupa­kok jól zárjanak.

A kések karbantartása

 • Ellenőrizze a hengeres fűnyíró késeit, mert a kövek és más ke­mény tárgyak kárt okozhatnak bennük. Szün­tesse meg a csorbulásokat, s erős kalapács­ütésekkel egyenesítse ki az elhajolt késeket. Ellenőrizze, hogy a vágóhenger a megfelelő helyzetben legyen a rögzített alsó késhez ké­pest. Ha túl nagy a távolság, a gép nem nyír, ha túl kicsi, akkor pedig beszorul.

 

 • A megfelelő beállítást úgy éri el, hogy pa­pírlapot rak a henger kései és a rögzített kés közé, és megforgatja a hengert. A késnek vé­gig kell vágnia a papírlapot teljes hosszában. A vágás állítását a henger végén található állítócsavarokkal végezze el.

 

 • Ha a henger kései életlenek, élesítse meg csiszolóanyaggal.

 

 • Miután rájuk kente a csiszolóanyagot, for­gassa őket kézzel visszafelé, így az anyag a henger és az alsó kés közé szorul. Az élesí­tés után töröljön minden kést tisztára.

 

 • Ha az alsó kés tompa és már nem lehet megélesíteni, a tartócsavarok meglazításával szerelje le és szakboltban szerezze be a kí­vánt pótlást. Ha az új kést festék védőréteg fedi, beszerelés előtt távolítsa el.

 

Forgókéses fűnyírók

 • Kétféle forgókéses fű­nyíró van: a légpárnás fűnyíró, amely műkö­dés közben a levegőben lebeg, a nagyobb méretű pedig kerekeken gurul, és a vágás magassága állítható. Mindkét típusnál fontos a ház tisztántartása, mivel a rátapadt sár és fű befolyásolja a nyírás hatékonyságát. Hasz­nálat után tisztítsa meg a felületet. A légcsavarhoz hasonló alakú kések nagyon gyorsan forognak és könnyen kicsorbulnak, ha ke­mény tárgyba ütköznek, tehát a késeket min­den használat után ellenőrizze. Állítsa le a gépet, és ne nyúljon hozzá addig, míg a ké­sek forognak. A villanyárammal működő gé­peknél tisztítás közben mindig húzza ki a vil­lásdugót a hálózatból.

 

 • Ha a kés kicsorbul, vegye ki a gépből úgy, hogy a nagy rögzítő csavart vagy anyát tart­va, kiemeli a kést meg a késtartót. Fogja a kést satuba, ráspollyal vagy csiszolókővel távolítsa el a csorbákat, és élesítse ki a szélét. Ha a kés nagyon sérült, szakboltban sze­rezzen be pótlást.

 

 • Fontos, hogy a kés ki legyen egyensúlyoz­va, mivel a kiegyensúlyozatlan kés rezgést okoz, ami tönkreteszi a csapágyakat. Okoz­hatja a bajt az is, ha az egyik végéről túl sok fémet reszel le. Ezt úgy ellenőrizheti, hogy a satuba befog vízszintesen egy használaton kívüli, keskeny pengéjű kést, és a fűnyíró ké­sét a középső lyuknál ezen kiegyensúlyozza. Ha a fűnyíró kése egyik oldalra billen, akkor reszelje meg a nehezebbik végén mindaddig, míg egyensúlyban nem marad.

 

 • A gyors forgókés veszélyes lehet, ha va­lakinek a lába a fűnyíró karimája alá csúszik; hogy e veszélyt elkerüljék, a gyártók mű­anyag kést vagy madzagot használnak; ezek csak a füvet vágják el. A műanyag kések nem olyan tartósak, mint az acélból készültek, ezért sok tartalék késre van szükség. Egyes típusokhoz mindkét fajta kés kapható.

 

Motorok

 • A benzinmotoros fűnyíró motorja rendszeres karbantartást igényel. Vegye ki a gyújtógyertyát, és évente legalább kétszer tisztítsa meg. Gyertyakefével vagy finom, összehajtogatott dörzspapírral távolítsa el a szénmaradékot az orráról meg az elekt­ródákról. Ellenőrizze az elektródák közötti rést a karbantartási kézikönyvben ajánlott tá­volságmérővel.

 

 • Állítsa megfelelő távolságra úgy, hogy a földelektródát a központi elektróda irányá­ban vagy visszafelé hajlítsa.

 

 • Ellenőrizze a porlasztó légszűrőjét, amit tisztán kell tartani. Vegye ki belőle a szi­vacsszerű szűrőelemet, mossa ki folyékony mosószeres vízben, öblítse ki, és szárítsa meg. Tegyen rá néhány csepp motorolajat, szorítsa össze, hogy az olaj egyenletesen el­oszoljon, aztán helyezze vissza. Az eldugult üzemanyag-vezeték akadályozza a benzin áramlását; ezért húzza ki a csövet a porlasz­tónál, és ellenőrizze, szabadon áramlik-e az üzemanyag.

 

 • Ha eldugult, akkor újítsa fel az üzem­anyagcsövet, és ha kell, a szűrőt is (bizonyos típusoknál egybe van építve). Ha feltölti üzemanyaggal, használjon olyan tölcsért, amelybe finom gézből szűrőt téve a szennye­zést felfogja. Az olajtartályt mindig a megfele­lő magasságig töltse fel.

 

Kábelek

 • Az elektromos fűnyíróknál rendsze­resen ellenőrizze a kábeleket, nem sérültek-e meg, s ha igen, azonnal cserélje ki, vagy vág­ja ki a sérült részt, és vízhatlan kábelcsatla­kozóval, zsugorcsővel kapcsolja össze.

 

 • Ellenőrizze a csatlakozódugó csavarjait, nem lazultak-e meg, és jól rögzíti-e a kábelt a biztonsági szíj. Ha új dugóra van szükség, gumiból készültet válasszon.

 

 • A biztonságot szolgáló gyors kikapcsolás lehetősége érdekében a fűnyírókba olyan kézi kapcsolót szerelnek, amely csak addig kapcsolja be a gép áramellátását, amíg azt lenyomva tartják.

 

 • Akkumulátorról üzemelő fűnyírók is van­nak, de ezek hazánkban nincsenek elter­jedve.
Tags :

About the Author

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük